Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Odense Basketballklub

 

§1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Odense Basketball Klub

Foreningens hjemsted er: Odense Kommune

 

§2. Formål

Foreningen Odense Basketball Klub ønsker at støtte, fremme og tilbyde basketball som aktivitet i Odense kommune uanset køn, alder, etnicitet og geografi. Dertil er det sekundære formål at fremme basketball regionalt på Fyn.

 

§3. Organisation

Foreningen er stiftet d. 1/2/2018.  Foreningen Odense Basketball Klubs overordnede ledelse er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger: 

  • En bestyrelse på mindst 5 personer
    • Heraf skal der være et født medlem der også varetager en bestyrelsesrolle fra foreningen BørneBasket Odense
  • 2 suppleanter til bestyrelsen
  • 1 revisor
  • 1 revisorsuppleant 

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år. Formand og de to øvrige poster af de 5 minimumsposter er på valg i ulige år, imens kasserer og næstformand er på valg i lige år. Børn under 16 år er stemmeberettiget ved én af deres deltagende forældre. Alle med en større interesse for basketball kan vælges ind i foreningens bestyrelse, dog er minimumsalderen 16 år. 

 

§4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel igennem elektronisk kontakt til medlemmerne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden for generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag  (Forslag skal være tilsendt bestyrelsen skriftligt senest én uge inden generalforsamlingen)

5. Valg (jvf. pkt. 3)

6. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Stemmeberettigede til generalforsamlingen tæller klubbens medlemmer (både passive og aktive), samt klubbens trænere og ledere om end de ikke er registrerede medlemmer. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Børn under 18 år har stemmeret, men kan ikke stemmes ind i bestyrelsen. 

 

§ 5. Foreningen ”Odense Basketballklub” bestyrelse

Foreningen Odense Basketballklubs daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. §3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

I bestyrelsens arbejde ligger bl.a. den daglige drift, budget og regnskab.

Bestyrelsen kan uddelegere kompetence til nedsatte arbejdsgrupper der kan fungere som idéudvikling.

 

§ 6. Finansiering

Foreningen finansieres ved kontingentsatserne som sættes individuelt pr. hold afhængigt af: trænere, træningstider og turneringsgebyrer. Kontingentsatserne sættes af bestyrelsen én gang årligt.

Foreningen arbejder også målrettet med fonsansøgninger for at finansiere klubbens aktiviteter. 

§ 7. Medlem af organisationer

Foreningen er medlem af Danmarks Basketball Forbund og DGI

§ 8. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Formanden kan tildele bestyrelsesmedlemmer og andre (fx trænere) ret til indkøb af rekvisitter/materialer til foreningen op til 5000 kr. Beløb over 5000 kr. skal godkendes af formand og/eller kasserer. 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden ønsker dette.

En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jf. §4

§ 10. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og går dermed fra d. 1/1-31/12.  Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 11. Vedtægtsændringer

Ændringer i foreningens vedtægter kræver et flertal på 80% af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 12. Opløsning Beslutning om foreningens ophør skal ske på samme måde som ved vedtægtsændringer. Ved ophør inden 1. juni 2021 skal et eventuelt overskud gå til Fjordager Idrætsforening, jf. samarbejdsaftalen mellem Odense Basketball Klub og Fjordager Idrætsforening. Ved ophør efter denne dato, skal et eventuelt overskud gå til den almennyttige fond, BørneBasketFonden.